menu close menu

เทพเจ้าจีน

0 comments

เทพเจ้าจีนที่ควรรู้

จากคัมภีร์พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ในหัวข้อเรื่อง “องค์เทพโพธิสัตว์ธรรมบาล 24 องค์ คือ องค์เทพผู้รักษาพระพุทธศาสนาในนิกายมหายาน” วันนี้อาจารย์ขอเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้คนทั้งหลายที่เคารพศรัทธานับถือเพิ่มบารมีวาสนาและเพื่อเพิ่มพลังมงคลให้แก่ผู้ที่กราบไหว้ท่านและหนึ่งในธรรมบาล 24 องค์ก็คือ สมเด็จพระเทพมารดาแห่งดวงดาว พระนามของท่านแต่ละท้องถี่นเรียกแตกต่างกันออกไปเช่น พระพุทธมารดาจุณฑิโพธิสัตว์, พระมารีจิเทวีโพธิสัตว์, พระมารดาเต้าโบ้เทียนจุน, พระมารดาเต้าหมู่เทียนจุน, พระมารดาเต๋าบ้อหง่วง, พระมารดาเต่าหมู่กง, พระมารดาองค์พระสิริมหามายาเทวบุตร ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นองค์เทพโพธิสัตว์องค์เดียวกันครับ

read more